Privacy Policy

SNEL TEST STICHTING EN DE KLINIEK WAAR HET ONDERZOEK WORDT UITGEVOERD GAAN ZORGVULDIG OM MET GEGEVENS VAN CLIËNTEN. PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN ZORGVULDIG BEHANDELD EN BEVEILIGD. SNEL TEST STICHTING EN DE KLINIEK HOUDEN ZICH IN ALLE GEVALLEN AAN DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DIE GEGEVEN ZIJN TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS. DAT IS OOK HET GEVAL ALS UW GEGEVENS AAN EEN DERDE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD IN HET KADER VAN NAZORG OF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.
VOOR ZOVER VEREIST WORDT VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVEN UW TOESTEMMING GEVRAAGD. MET DE ONDERTEKENING VAN HET PRIVACY STATEMENT GEEFT U DIE TOESTEMMING. LEEST U DAAROM ONDERSTAANDE ZORGVULDIG DOOR.
 
VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS
DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE EN DE DAAROP BESCHIKBARE DIENSTEN LAAT U BEPAALDE GEGEVENS BIJ ONS ACHTER. DAT GEBEURT OOK BIJ ONS IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN DE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. DAT KUNNEN PERSOONSGEGEVENS ZIJN. AFHANKELIJK VAN DE DIENST DIE U GEBRUIKT KUNNEN WIJ DE VOLGENDE GEGEVENS VERZAMELEN:
- NAW GEGEVENS
- GESLACHT
- E-MAILADRES
- TELEFOONNUMMER
- GEGEVENS BETREFFENDE UW GEZONDHEID
- INFORMATIE OVER UW AFSPRAAK
- IP-ADRES
- BETALINGSGEGEVENS
- VERZEKERINGSPARTNERS
- NAAM PARTNER
- BEHANDELAREN (HUISARTS, SPECIALIST ETC.)
- UITSLAGEN VAN UW DIAGNOSTISCH ONDERZOEK (LABORATORIUM UITSLAGEN)
- VERSLAGEN EN ADVIEZEN VAN BEHANDELEND ARTSEN – MET EVENTUELE VERTALINGEN DAARVAN.
 
GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING
WIJ ZULLEN UW MEDISCHE PERSOONSGEGEVENS ALLEEN VERWERKEN, OPSLAAN EN BEWAREN OP GROND VAN UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING (ARTIKEL 9 LID 2 SUB A VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG), BEHOUDEN VOOR ZOVER IN DIT DOCUMENT ANDERS IS BEPAALD. WIJ VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS OMDAT DIT NOODZAKELIJK IS VOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS, ZOALS NEERGELEGD IN ARTIKEL 6 LID 1 SUB B VAN DE AVG. DAARNAAST KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR EEN ANDER GERECHTVAARDIGD BELANG, ZOALS HET INFORMEREN VAN ONZE CLIËNTEN OVER ACTUALITEITEN OF WIJZIGINGEN IN ONZE DIENSTVERLENING. DEZE GRONDSLAG IS NEERGELEGD IN ARTIKEL 6 LID 1 SUB F VAN DE AVG. OOK KUNNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERDER VERWERKEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, ZOALS HIERONDER NADER TOEGELICHT.
 
DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN VERZAMELD, WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VOLGENDE
 
DOELEINDEN:
- HET AANMAKEN VAN UW ACCOUNT OP WWW.SNEL-TEST.CO IN TE SCHRIJVEN
- HET INLOGGEN OP UW ACCOUNT
- HET INPLANNEN VAN EEN AFSPRAAK
- HET BEMIDDELEN VOOR UITVOEREN VAN (EEN) DIAGNOSTISCHE BEHANDELING(EN)
- HET BIJHOUDEN VAN DOOR U AANGEGEVEN VOORKEUREN
- HET VERBETEREN VAN ONZE DIENSTVERLENING AAN U
- HET UITVOEREN VAN OVERIGE DOOR U GEVRAAGDE DIENSTEN
- VOOR HISTORISCHE, STATISTISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN
- HET VERZORGEN VAN EEN VERTALING VAN MEDISCHE BEVINDINGSVERSLAGEN VAN EEN BEHANDELEND ARTS
- HET BIJHOUDEN VAN RESULTATEN UIT EERDERE ONDERZOEKEN, AL DAN NIET MET UW TOESTEMMING.
 
VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
WIJ VERSTREKKEN UW MEDISCHE PERSOONSGEGEVENS IN BEGINSEL ALLEEN AAN DERDE PARTIJEN INDIEN U DAAR ZELF TOESTEMMING VOOR HEEFT GEGEVEN. GEGEVENSVERSTREKKING ZONDER UW TOESTEMMING VINDT PLAATS INDIEN DAT NOODZAKELIJK IS OM DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS UIT TE KUNNEN VOEREN OF OMDAT EEN WETTELIJKE VERPLICHTING ONS DAT VOORSCHRIJFT. DAARNAAST KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OOK GEBRUIKEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, AL DAN NIET MET UW TOESTEMMING.
 
BEWAARTERMIJNEN
WIJ BEWAREN GEGEVENS NIET LANGER DAN NOODZAKELIJK IS OM AAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN TE VOLDOEN. WIJ BEOORDELEN PERIODIEK OF ER VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS EEN DEUGDELIJKE REDEN IS . ONTBREEKT DIE, DAN EINDIGT ONZE BEWAARPLICHT EN VERNIETIGEN WIJ DE GEGEVENS.
 
BEVEILIGINGSMAATREGELEN
OM UW GEGEVENS ZO GOED MOGELIJK TE BESCHERMEN HEBBEN WIJ PASSENDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN GETROFFEN. IN HET BIJZONDER NEMEN WIJ ONDER MEER DE VOLGENDE MAATREGELEN:
TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS WORDT AFGESCHERMD MET EEN GEBRUIKERSNAAM, EN WACHTWOORD. DE GEGEVEN WORDEN NA ONTVANGST OPGESLAGEN IN EEN APART, AFGESCHERMD SYSTEEM
WIJ NEMEN FYSIEKE MAATREGELEN VOOR TOEGANGSBESCHERMING VAN DE SYSTEMEN WAARIN PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN ZIJN
WIJ MAKEN GEBRUIK VAN BEVEILIGDE VERBINDINGEN (SECURE SOCKET LAYER OF SSL) WAARMEE ALLE INFORMATIE TUSSEN U EN ONZE WEBSITE WORDT AFGESCHERMD WANNEER U PERSOONSGEGEVENS INVOERT
WIJ HOUDEN LOGS BIJ VAN ALLE OPVRAGINGEN EN VAN PERSOONSGEGEVEN
 
VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN
OM U VAN DIENST TE ZIJN HEBBEN WIJ OP ONZE WEBSITE VERWIJZINGEN OPGENOMEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN. WIJ MAKEN U ER GRAAG OP ATTENT DAT WANNEER U DEZE WEBSITES BEZOEKT, DE VOORWAARDEN UIT DE PRIVACY VERKLARINGEN VAN DEZE DERDEN VAN TOEPASSING ZIJN. WIJ RADEN U AAN OM DE PRIVACY VERKLARINGEN VAN DEZE WEBSITES TE LEZEN, VOORDAT U DAAR VERDER GEBRUIK VAN MAAKT.
 
GOOGLE ANALYTICS
WIJ MAKEN GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS OM BIJ TE HOUDEN HOE BEZOEKERS DE WEBSITE GEBRUIKEN. DE ALDUS VERKREGEN INFORMATIE WORDT, MET INBEGRIP VAN HET ADRES VAN UW COMPUTER (OP-ADRES) OVERGEBRACHT NAAR EN DOOR GOOGLE OPGESLAGEN OP HAAR SERVERS. LEES HET PRIVACY BELEID VAN GOOGLE VOOR MEER INFORMATIE, ALSOOK HET SPECIFIEKE PRIVACY BELEID VAN GOOGLE ANALYTICS.
GOOGLE GEBRUIKT INFORMATIE OM BIJ TE HOUDEN HOE ONZE WEBSITE GEBRUIKT WORDT, OM RAPPORTEN OVER DE WEBSITE AAN ONS TE KUNNEN VERSTREKKEN EN OM HAAR ADVERTEERDERS INFORMATIE OVER DE EFFECTIVITEIT VAN HUN CAMPAGNES TE KUNNEN BIEDEN. GOOGLE KAN DEZE INFORMATIE AAN DERDEN VERSCHAFFEN INDIEN GOOGLE HIERTOE WETTELIJK WORDT VERPLICHT, OF VOOR ZOVER DEZE DERDEN DE INFORMATIE NAMENS GOOGLE VERWERKEN. WIJ HIER GEEN INVLOED OP. WIJ HEBBEN GOOGLE NIET TOEGESTAAN DE VERKREGEN ANALYTICS INFORMATIE TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE GOOGLE DIENSTEN.
 
UW RECHTEN
WANNEER U PERSOONSGEGEVENS AAN ONS HEEFT VERSTREKT, HEEFT U VERSCHILLENDE RECHTEN DIE U KUNT UITOEFENEN. ZO HEEFT U RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN HET WISSEN VAN UW GEGEVENS. OOK KUNT U ONS VERZOEKEN OM UW GEGEVENS AAN U OF EEN ANDERE PARTIJ OVER TE DRAGEN OF OM DE
GEGEVENSVERWERKING TE BEPERKEND. HET STAAT U DAARNAAST VRIJ OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN EEN VERWERKING VAN UW GEGEVENS. U KUNT BOVENDIEN UW TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING ALTIJD IN TE TREKKEN. U KUNT BIJ ONS HET VERZOEK KENBAAR MAKEN DOOR TE MAILEN NAAR ONZE TEAM. SNEL TEST STICHTING ZAL ZO SPOEDIG MOGELIJK, MAAR UITERLIJK BINNEN VIER WEKEN OP UW VERZOEK REAGEREN.
 
KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
MOCHT U ONVERHOOPT NIET TEVREDEN ZIJN OVER DE WIJZE WAAROP WIJ MET UW GEGEVENS OMGAAN, DAN KUNT U EEN KLACHT HIEROVER INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. DE CONTACTGEGEVENS VAN DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS KUNT U VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.
 
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DIT PRIVACY STATEMENT AAN TE PASSEN. DEZE WIJZINGEN ZULLEN VIA ONZE WEBSITE BEKEND WORDEN GEMAAKT. WIJ RADEN U DAAROM AAN OM DEZE VERKLARING REGELMATIG TE RAADPLEGEN, ZODAT U VAN EVENTUELE WIJZINGEN OP DE HOOGTE BENT.
 
ONZE CONTACTGEGEVENS
HEEFT U NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN NA HET LEZEN VAN DIT PRIVACY STATEMENT? DAN KUNT U HIERVOOR CONTACT MET ONS OPNEMEN.
 
DISCLAIMER
ALHOEWEL SNEL TEST STICHTING ERNAAR STREEFT DAT DE INFORMATIE OP HAAR WEBSITE ZO ACTUEEL EN NAUWKEURIG MOGELIJK IS, IS ZIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR PROBLEMEN DIE ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF DAARAAN VERBONDEN EXTERNE SITES. SNEL TEST STICHTING KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR FOUTEN DIE ONTSTAAN DOOR ONJUISTHEDEN, ONVOLLEDIGHEID EN/OF ONNAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.
IN GEEN ENKEL GEVAL IS SNEL TEST STICHTING AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. OOK IS SNEL TEST STICHTING NIET AANSPRAKELIJK VOOR MOGELIJKE VIRUSSEN OP DE WEBSITE. SNEL TEST STICHTING. KAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE HERZIEN ZONDER AANKONDIGING. OP DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING ALSMEDE ALLE GESCHILLEN DIE MOCHTEN ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.

VERKLARINGEN
HIERBIJ VERKLAART DE ACCEPTERENDE PARTIJ BEWUST TE ZIJN DAT DE RESULTATEN NIET 100.0% NAUWKEIRIG ZIJN EN DAT DE SHARED QUANTUM MEDICINE STICHTING NIET AANSPRAKELIJK  ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE ONJUISTHEDEN IN DE UITSLAG. 

ACCEPTERENDE PARTIJ GEEF HIERBIJ DE SHARED QUANTUM MEDICINE STICHTING TOESTEMMING OM PERSOONSGEGEVENS TE GEBRUIKEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 9 LID 2 SUB A VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

ACCEPTERENDE PARTIJ GEEF TOESTEMING VOOR GEBRUIK  VAN:
1. HET VERSTREKKEN VAN TESTRESULTATEN AAN MIJZELF EN BETROKKENEN;
2. HET VERSTREKKEN VAN DE VERPLICHTE INFORMATIE AAN DE GGD;
3. HET VERSTREKKEN VAN TESTRESULTATEN VOOR MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

BIJGEWERKT: 09.11.2020 20:00